ประวัติหน่วยกองพันทหารสื่อสารที่ ๕


         

ประวัติหน่วย ส.พัน.๕

         พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๕/๑๘ ลง ๓ มี.ค. ๑๘ ได้จัดตั้งกองทหารสื่อสารกองพลที่ ๕ ใช้ อจย. หมายเลข ๒๑ - ๗    (ลง ๑๑ ม.ค. ๐๕) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๕/๐๖ ลง ๑๗ ธ.ค. ๐๖
         พ.ศ. ๒๕๒๐ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๕๔/๒๕๒๐ ลง ๒๒ มี.ค.๒๐ แต่งตั้งว่าที่ พ.ท.พันธ์ศักดิ์ สโมสร ตำแหน่ง หน.ฝกพ.พล.๕ เป็น ผบ.กอง ส.พล.๕ โดยตั้งกองบังคับการชั่วคราวที่ ร้อย.ฝึก ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และทำพิธีเปิดป้ายปฏิบัติงาน เมื่อ ๑๖ ส.ค.๒๐
         พ.ศ. ๒๕๒๑ กองทหารสื่อสารกองพลที่ ๕ ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารสื่อสารที่ ๕ ตามคำสั่ง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๗๓/๒๑ เรื่องแปรสภาพกองทหารสื่อสารกองพล เป็น กองพันทหารสื่อสารที่ ๕ ลง ๒๙ มิ.ย.๒๑ นามย่อ ส.พัน.๕ จึงได้กำหนดวันสถาปนาหน่วย คือ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ของทุกปี มีที่ตั้งถาวร ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยตั้งกองบังคับการชั่วคราวที่อาคาร ร้อย.บก.พล.ร.๕ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๒ ต่อมา ประมาณกลางเดือน ธ.ค. ๒๒ อาคาร ร้อย.บก.ส.พัน.๕ ได้สร้างเสร็จแล้วจึงได้ย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคาร ร้อย.บก.ส.พัน.๕ หลังจากอาคารบ้านพักสร้างเสร็จแล้ว (เปิดประมาณ ม.ค. ๒๓) ครอบครัว ของกำลังพลทั้งหมดจึงได้เคลื่อนย้ายจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าพักอาศัย สำหรับอาคาร บก.พัน หลังปัจจุบันได้สร้างเสร็จแล้ว และเปิดทำการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา
1 2
4  5
 
 9  7
 10  11
12 14
15 19