ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา อดีต ถึง ปัจจุบัน

พ.ท.พันธ์ศักดิ์   สโมสร  พ.ท.ศุภชาติ   บุญญาจันทร์  พ.ท.กฤษณ์   เทียมทิพย์ 
 พ.ท.มนูญ   สดเจริญ พ.ท.พรชัย   ดุริยพันธ์  พ.ท.อัษฎา   แสงฤทธิ์ 
 พ.ท.แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว  พ.ท.แสงกฤช   จันทรสนิท พ.ท.สุรศักดิ์   ชื่นสุวรรณ